top of page

COMEBACK RACE ISRAMAN

Op 1 Augustus werd er eindelijk groen licht gegeven om de trainingen terug te hervatten na een verschrikkelijk zwaar jaar. 

Diego wou tonen dat zijn wil sterker is dan het normale lichaam en kondigde meteen aan dat hij op 27 Januari (na amper 5maand opbouwende training) zou debuteren in een Ironman, hij koos hiervoor om 1 van de zwaarste triatlons ter wereld te doen. De ISRAMAN in Eilat, Israel. 

Na een goede trainingsperiode in het Catalaanse L'escala waar zowat elke training met verve werd afgewerkt kreeg hij een enorme vertrouwensboost. Ook werd het lichaam meer en meer mobiel. De laatste maand voor de race kon Diego zelfs pijnvrij beginnen zwemmen. Wat een doorzettingsvermogen en grinta heeft hij dan ook getoond.

Op 21.01 was het dan zover, de vlucht richting Israel. als je weet dat het in België -4°C was en bij aankomst in Eilat maar liefst 30° warmer dan weet je dat ook dit goed doet voor het lichaam. 

Diego leefde ontspannen toe naar de wedstrijd met een aantal herstelritjes, een paar herstelloopjes & 3 zwemtrainingen in de zee van 2000-2500m. Wat het zwemmen betreft konden we concluderen dat dit nog het meeste werk zal vergen in het herstelproces. Vooruit kijken of links om ademen blijft haast een onmogelijke zaak. Wat de tijd dan ook zou geven waren we heel voorzichtig in. Diego & coach hadden zelf een realistische voorspelling gemaakt van 1h10'-1h15'. Wanneer je immers niet voor je uit kan kijken in open water maak je onbewust veel extra meters. Het fietsen zat zeer goed, getuigen 5 weken aan gemiddeld 600km/week . Diego zijn sterkste onderdeel in het verleden, lopen na een zware fietsomloop bleek zo goed als terug, natuurlijk was het ook afwachten hoe het lichaam zou reageren op dit loodzware parcours met een tijdsduur van toch meer dan 9h tegen de limieten aan.

Op 27.01 om 6:20 plaatselijke tijd was het dan ook zo ver.

Diego stond voor een emotionele terugkomst in de triatlon sport, De Ironman Distance wedstrijd ISRAMAN te Eilat, Israel (het zuidelijkste punt van Israel, op de grens met Jordanië, Egypte en Saudi Arabië) 

Bij het zwemmen werd er direct stevig vertrokken. Diego lag zoals verwacht meteen alleen, maar liet zich niet ontmoedigen, hij was hier immers met meer motivatie aan de start dan enkel de wedstrijd. tijdens het 1e rondje van 1900m. was het niet 100% duidelijk tot waar de laatste boei lag, Diego zwom tot een rode boot ipv een rode boei, hierdoor kon ie juist de aansluiting met een aantal andere atleten niet meer maken en zwom ie een 300m. te veel rond. na 1 ronde kwam Diego uit het water in 33:17" , op zich zeker niet slecht aangezien hij volledig alleen zwom & ook nog eens het kijkprobleem met zich meeneemt. Na een kleine Australian Exit sprong hij voor een 2e rondje in de Rode Zee en na een compleet eenzame zwempartij kwam hij op 1h05:37" aan wal ! Wel 13minuten na de absolute top maar hiermee moet hij reeds een boost hebben gekregen. Neeh dit is niet goed voor een atleet die ambities had om podium te halen op het WK IRONMAN maar als je weet wat hij allemaal meedraagt in zijn lichaam mogen we van reeds een topprestatie spreken !  ...

Na een snelle wissel was het dan ook zovér, hij kon eindelijk aan zijn wedstrijd beginnen... De fiets op voor 180km met 3300hoogtemeters en een stevige wind boven in de Nagev woestijn.

Het werd al snel duidelijk dat Diego zijn fietsbenen van de laatste trainingsperiode niet logen. Hij reed niet gewoon snel, hij vloog omhoog. Ondanks een fiets van 12kg zonder extra's wat duidelijk in het nadeel is op dergelijke loodzware omlopen zette hij met voorsprong het inhaal manoevre in op de eerste loodzware klim. Hij haalde verschroeiend uit en haalde concurrent na concurrent bij ... Diego ligt duidelijk goed in de triatlonwereld want elke concurrent moedigde hem aan en supporterde mee om hem aan te sturen richting de kop van de wedstrijd ... Na een 100km aan 5W/KG gemiddeld kwam Diego dan reeds aansluiting maken bij de leider in de wedstrijd. Jah, Dan al ! ;)

Omdat in de 2e ronde van de 180km de deelnemers van de halve afstand erbij kwamen werd er vaak geblocked! Blocken is een situatie waar er 2 of 3 atleten naast mekaar rijden aan trage snelheid (denkend dat ze inhalen) waarbij ze een snellere atleet uit de achtergrond komend verhinderen om te kunnen passeren. Diego passeerde de wagen van de jury en wees hun erop dat hij geblocked wordt door de leiders maar wel de weg naar voor wil verder zetten. Hij wou gewoon de wedstrijd kei hard maken, niet meer of niet minder. 

Na 3x aanmaning geven dat hij niet kon passeren, kreeg Diego bij het 3e signaal een windstoot en naderde hij tot net over de witte lijn. 

De situatie werd erg gevaarlijk met al de andere atleten op het parcours waardoor Diego resoluut er voorbij ging en zich meteen op rechts terug zette. Plots wel reactie vanuit de Jury wagen ... Plots een fluitsignaal gevolgd door het tonen van een rode kaart. Diego wist niet waar het over ging & maakte kenbaar misnoegend signaal richting de wagen ... Het werd al snel duidelijk dat Diego niet mocht winnen van hun. Ok er zijn regels binnen in de triatlonsport en ja die moeten er zeker zijn, maar situatie moet per situatie bekeken worden... dat was hier duidelijk niet het geval. Doordat de jury geen noties van het Engels onder de knie hadden wisten we dan ook niet hoe of wat er nu zou gebeuren. Diego liet het niet aan zijn hart komen en vervolgde zijn weg verschroeiend en helemaal alleen richting Transitie 2.

Aangekomen in de transitie boven Netafim sprong Diego heel rustig van de fiets en vroeg aan de aanwezige juryleden of hij moest stoppen of een andere stap moest ondernemen. Deze juryleden melde aan hem dat er helemaal geen sprake is van een penalty of rode kaart of DSQ. ok Diego begreep het zelf niet goed maar was duidelijk een beetje van zijn melk. Als atleet die fairplay hoog in het vaandel draagt en steeds uit de achtergrond met hoge wattages aankomt gereden was hij er echt niet goed van. 

Iedereen moedigde hem dan ook aan om te blijven gaan. Het zou immers over niets gaan. 

Samen met de 2e atleet begon Diego dan ook aan de zware marathon van de Israman. De eerste 11km verlopen in stijl dalende lijn in een 30°C warme bakoven (zee & woestijn lucht) ... Iedereen zou denken bergaf lopen, dat is makkelijk, maar eens je beneden dan komt en zou moeten lopen op het reeds getrainde tempo van je IRONMAN merk je al snel dat de quadriceps volledig kapot zijn & dan ben je blij dat je nog iets of wat van tempo kan halen in vergelijking met de afdaling.

Tot op km 30 was Diego nog op schema van 2h42' Marathon. vanaf dan begon het heel moeizaam, gelukkig had hij hier reeds 12minuten voorsprong op de 2e. Na een eerste moeilijk moment dat hij zich letterlijk voelde leeglopen besliste hij om wat meer tijd te spenderen in de bevoorradingszone. 

Hij stapte de aidstations door, nam tot 4gels in 1 keer, hydrateerde naar het maximum en vervolgde zijn weg richting de finish. 

Uiteindelijk na een prachtige vertoning kwam Diego als winnaar over de finish in 9h43' ... Diego kwam emotioneel aan en deed zijn laatste 200m. te voet om te genieten van zijn moment.

Jammer genoeg gaf de organisatie niet het nodige respect door de aankomst te geven die hij verdiende. Ze zeiden hem dan ook bij aankomst dat hij voor hen zeker de winnaar was maar dat de Jury hem gediskwalificeerd had. Diego wist niet wat er gebeurde. 8minuten voorsprong op de 

2e atleet is toch redelijk duidelijk leek ons. 

Een prachtig verhaal met een prachtig positieve noot die iedereen zou moeten motiveren om nooit hoe zwaar de situatie ook het op te geven in het leven.

Na het indienen van appel bij de organisatie en jury werd na het bekijken van de beelden dan toch beslist dat Diego de wedstrijd won. Een positieve eindnoot op een hectische en emotionele dag ! 

Het "comeback stronger" verhaal waar niemand, echt niemand in geloofde werd werkelijkheid ! 

Diego werd winnaar van 1 van de zwaarste ironman distance wedstrijden ter wereld en dit amper 15maand na de zware operaties waar niemand, ook dokters, chirurgen of osteopaten hem ook nog maar zagen aan sport doen. Lopen zou er zowiezoo niet ingezeten hebben, zwemmen mocht hij volledig opbergen en fietsen zou een zondaagse beweging zijn met de cafévrienden.

Hij gaf het ongelijk voor de talrijke sponsors die het project van Diego verlaten hadden! Ze zeiden allemaal dat het onmogelijk was om op niveau terug te keren met deze breuken. 

Doordat Diego bewezen heeft dat de absolute wereldtop er zeker nog inzit, maar er amper steun is werd er een CrowdFundings-actie opgezet. Dit is de enige mogelijkheid die Diego  nog heeft om te kunnen verder doen met de triatlonsport.

Het zou immers enorm jammer zijn moest 1 van de weinige Long distance talenten in de triatlonsport die we hebben met deze wilskracht en doorzettingsvermogen zou moeten stoppen door financiële beperkingen. 

Daarboven komt nog dat huidig fietssponsor SPECIALIZED Diego in december liet weten dat de ondersteuning volledig stopgezet wordt.

 

Diego moet dus ook verder zonder fietsen... als je dan triatlon doet waar fietsen belangrijk is wordt het heel lastig om te kunnen verder doen. Ook daar zoeken we spoedig naar een oplossing. ! 

Indien je zelf je steentje wil bijdragen en gelooft in het potentieel dat Diego heeft dan kan je het hier doneren.

Diego Van Looy - Crowdfunding Steunactie

On 1 August, the green light was finally given to resume training after a terribly tough year.

 

Diego wanted to show that his will is stronger than the normal body and immediately announced that he would debut in an Ironman on 27 January (after just 5 months of build-up training), he chose this to do 1 of the toughest triathlons in the world. The ISRAMAN in Eilat, Israel.

 

After a good training period in the Catalan L'escala where just about every training session was completed with flying colours, he got a huge confidence boost. The body also became more and more mobile. The last month before the race, Diego was even able to start swimming pain-free. So what perseverance and grinta he showed.

 On 21.01, the dream became reality - the flight to Israel. if you know that it was -4°C in Belgium and no less than 30° warmer on arrival in Eilat you know that this too does good for the body.

 

Diego was relaxed in the lead-up to the race with a few recovery rides, a few recovery runs & 3 swim workouts in the sea from 2000-2500m. As for the swim, we could conclude that this will still require the most work in the recovery process. Looking ahead or breathing leftward remains almost impossible. So what time would give we were very cautious in. Diego & coach themselves had made a realistic prediction of 1h10'-1h15'. After all, when you can't look ahead in open water you unconsciously make a lot of extra metres. The cycling was very good, proven by 5 weeks at an average of 600km/week . Diego's strongest part in the past, running after a tough bike run, was as good as the body allowed, of course we also had to wait and see how the body would react to this challenging course with a time of more than 9h against the limits.

  

On 27.01 at 6:20 local time, Diego was at the starting line of the once IMPOSSIBLE RACE.

 

Diego faced an emotional return to the sport of triathlon, The Ironman Distance race ISRAMAN at Eilat, Israel (the southernmost point of Israel, on the border with Jordan, Egypt and Saudi Arabia)

 

At the swim, the start was solid right away. As expected, Diego was immediately alone, but he didn't let himself be discouraged, after all, he came to the start with more motivation than just the race. during the 1st lap of 1900m. It was not 100% clear where the last buoy was, Diego swam to a red boat instead of a red buoy, which meant he could not connect with a number of other athletes and swam a 300m. too many laps. After 1 lap, Diego came out of the water in 33:17" , not bad at all considering he swam completely alone & also taking into account the spectator problem. After a little Australian Exit, he jumped into the Red Sea for a 2nd lap & after a completely solitary swim he landed in 1h05:37" ! Well 13minutes behind the absolute best but this must have already given him a boost. Noh this is not good for an athlete who had ambitions to reach the podium at the IRONMAN World Championships but if you know what he is carrying in his body we can already speak of a top performance !  ...

  

So after a quick changeover, he was finally ready to start his race Up the bike for 180km with 3300 altimeters and a strong wind at the top of the Negev desert.

 

It soon became clear that Diego's cycling legs from the last training period were not lying. He wasn't just riding fast, he was flying uphill. Despite a 12kg bike without extras which is clearly at a disadvantage on such leaden courses, he caught up with a lead on the first steep climb. He did a scorching job and caught up with competitor after competitor ... Diego clearly is a favourite among the triathlon world because every competitor encouraged him and supported him to steer him towards the head of the race ... Then, after a 100km at 5W/KG average, Diego already joined the race leader. Yah, Dan already ! ;)

  

As in the 2nd lap of the 180km the participants of the half distance joined in, blocking was common! Blocking is a situation where there are 2 or 3 athletes riding side by side at slow speed (thinking they are overtaking) where they prevent a faster athlete coming from the background from being able to pass. Diego passed the judges' car and pointed out to them that he was blocked by the leaders but wanted to continue on his way to the front. He just wanted to make the race rock hard, no more or no less.

 

After giving 3 reminders that he could not pass, Diego got a wind-up at the 3rd signal and approached to just over the white line.

 

The situation became very dangerous with all the other athletes on the course so Diego resolutely passed them and immediately put himself back on the right. Suddenly though reaction from the Jury car ... Suddenly a whistle followed by the showing of a red card. Diego didn't know what it was about & made known displeased signal towards the car ... It soon became clear that Diego was not allowed to win from them. Ok there are rules within in the sport of triathlon and yes there certainly should be, but situation by situation should be looked at ... that was clearly not the case here. Therefore, because the judges had not mastered notions of English, we did not know how or what would happen next. Diego did not let it touch his heart and continued his way scorching and all alone towards Transition 2.

  

Arriving at the transition over Netafim, Diego very calmly jumped off the bike and asked the judges present if he should stop or take another step. These judges reported to him that there was no penalty or red card or DSQ at all. ok Diego didn't quite understand it himself but was clearly a bit off his milk. As an athlete who values fair play and always rides out of the background with high wattages, he was really upset.

  

Everyone therefore encouraged him to keep going. After all, it would be about nothing.

 

So, together with the 2nd athlete, Diego started the tough Israman marathon. The first 11km run in style downhill in a 30°C hot baking oven (sea & desert air) ... Anyone would think running downhill is easy, but once you get to the bottom then and would have to run at the already trained pace of your IRONMAN you soon notice that the quadriceps are completely broken & then you're glad you can still pick up something or other of a pace compared to the descent.

 

Until km 30, Diego was still on schedule of 2h42' Marathon. from then on it started very laborious, fortunately he was already 12minutes ahead of the 2nd here. After a first difficult moment when he literally felt himself deflated, he decided to spend some more time in the feeding zone.

 

He stepped through the aid stations, took up to 4gels in 1 go, hydrated to the maximum and continued his way towards the finish.

  

In the end after a stunning display, Diego crossed the finish line victorious in 9h43' ... Diego arrived emotionally and did his last 200m. on foot to savor his moment.

  

Unfortunately, the organisation did not give the necessary respect by giving him the finish he deserved. So they told him on arrival that to them he was definitely the winner but that the Jury had disqualified him. Diego didn't know what was happening. 8minutes ahead of the surely 2nd athlete is pretty clear seemed to us.

 

A beautiful story with a wonderfully positive note that should motivate everyone to never give up in life no matter how tough the situation.

 

After appealing to the organisation and judges, it was then decided after watching the footage that Diego won the race. A positive final note on a hectic and emotional day !

 

 

The "comeback stronger" story that nobody, really nobody believed in became a reality !

 

 

Diego won one of the toughest ironman distance races in the world barely 15 months after major surgery where nobody, including doctors, surgeons or osteopaths, saw him do any sport. Running would have been out of the question anyway, swimming could be put to one side and cycling would be a Sunday exercise with the pub friends.

 

He gave the lie to the numerous sponsors who had left Diego's project! They all said it was impossible to return at level with these fractures.

 

Because Diego proved that the absolute world top is definitely still in it, but there is hardly any support, a CrowdFunding campaign was set up. This is the only possibility Diego has left to continue with the triathlon sport.

 

After all, it would be a huge shame if 1 of the few Long distance talents in triathlon we have with this willpower and perseverance had to quit due to financial constraints.

 

On top of that, current cycling sponsor SPECIALIZED informed Diego in December that support will be discontinued completely.

  

So Diego also has to continue without bikes... if you compete in triathlon where cycling is important, it becomes very difficult to continue doing it. We'll look for a solution there too soon. !

 

If you want to do your bit and believe in the potential Diego has - you can donate here.

http://steunactie.be/actie/diego-van-looy/-16582

In de Media : 

El 'renacido' Diego van Looy: esquiva la tetraplejia tras atropellarle un camión y gana un Ironman 17 meses después | Marca

La mayor victoria de Diego Van Looy: "En un accidente así, con esas lesiones, lo normal es morirse" (planetatriatlon.com)

Diego Van Looy kan bij triatloncomeback na doodsmak meteen winnen (niet zonder controverse) | Triatlon | sporza

Triatleet Diego Van Looy maakt comeback na horrocrash | RTV

https://www.estrelladigital.es/deportes/20230129/diego-van-looy-ejemplo-de-resiliencia-sobrevive-fuerte-accidente-gana-ironman/

https://www.lasteles.es/el-renacido-diego-van-looy-esquiva-la-tetraplejia-tras-un-atropello-y-gana-un-ironman-en-17-meses-2/

https://youtu.be/Wfx3CwgJZz0

https://sportblogg.net/?p=29347706

https://videos.marca.com/v/0_i383a72b-el-renacido-diego-van-looy-esquiva-la-tetraplejia-tras-un-atropello-y-gana-un-ironman-en-17-meses?count=0

Na rode kaart wordt Diego Van Looy dan toch als winnaar uitgeroepen van de Israman: “Gelukkig hebben de organisatoren hun fout rechtgezet” (Dendermonde) | Het Nieuwsblad

De estar a punto de morir tras ser atropellado por un cam... (triatlonweb.es)

Diego Van Looy wint zijn eerste triatlon na onwaarschijnlijke revalidatie | RTV

Emotionele rollercoaster voor wederoptredende Diego Van Looy in Israman: “Eerste over de streep, gediskwalificeerd en dan toch winnaar” | Atletiek/Veldlopen | hln.be

#COMEBACKSTRONGER

#NEVERGIVEUP

#SPORTSMOTIVATION 

#INSPIRATION

MARATHON MALAGA 

Na een verschrikkelijk jaar mijn laatste operatie aan de rug gehad op 16/17 juni. Op 1 augustus groen licht gekregen om de trainingen te starten !

De marathon van Malaga leek me meteen een leuke race om te kijken of er post-accident nog iets in zat…

De trainingen lieten verbazend genoeg op een goede tijd hopen, maar een zware verkoudheid met koorts de voorbije week gooide onrust in de strijd !

Toch met veel goesting en goede moed van start gegaan!

Gezien de tijden die op training reeds gelopen werden mocht er nu al gedroomd worden van een marathon in de buurt van 2h18-2h19' . Dat het parcours van Malaga de nodige hoogtemeters opzoekt is niet ideaal voor een super snelle tijd maar zorgt wel voor een heel erg mooi parcours. De Hemelsluizen stonden volledig open, maar gelukkig is het nooit koud aan de Costa Del Sol en konden we starten in een 16°C.

Dat een week ervoor plots koorts optreed gedurende 2dagen & de luchtwegen volledig geblokkeerd zitten is een zeer jammere zaak. Niet klagen maar positief toeleven na de race is dan ook het enige dat je kan doen. 

Helaas moeten we toegeven dat de beoogde tijd er dan ook niet in zat.

Ik starte redelijk op niveau met kilometers zoals voorzien rond de 3:14-3:15/km maar merkte al snel dat ik volledig wegzakte qua tempo en ik moest me beperken tot een tempo dat wel haalbaar was mits de omstandigheden. De groep met eindtijd 2h18' was dan ook te snel voor mij vandaag, de sinussen gaven niets zuurstof door en dat had ik geweten. Enkelingen waar ik normaal gezien makkelijk voor ben moest ik ook laten gaan. De km's aan 3:35/km verschenen op mijn uurwerk, niet goed voor het vertrouwen en de strijdlust maar van opgeven was allerminst sprake. ik was hier met een doel. Tonen dat ik terug ben waar ik hoor.

Vanaf km 30 schoten de benen volledig in kramp. nog 12km de pijn verbijten en knap finishen.

Als 27e algemeen met volledig verkrampte benen kwam ik al huilend binnen ! De eindtijd van 2h32'50" was niet waar ik reeds voor kwam maar ik ben blij dat ik het heb kunnen volhouden & een eerste blik heb kunnen tonen van wat moois er nog staat aan te komen voor mij .

Huilend van opluchting dat ik het nog kan na mijn verschrikkelijk ongeval en bijhorende operaties, kei harde revalidatie & toch van spijt dat ik door ziekte niet kon tonen wat er echt al in zit… Achteraf toegegeven liep ik met een coronabesmetting de Marathon uit.

Dank voor alle hartelijke steun die ik gedurende 1,5 jaar mocht ontvangen !

Back, and ready for much more !

#ComeBackStronger

#MalagaMarathon

#Hardlopen

#Running

1/2 Marathon Dordrecht 

Op 6 November stond Diego aan de start van de Drecht Stadsloop, een steeds sterk bezette IAAF gecertificeerde halve marathon  in Dordrecht. Zoals gewoonlijk weer in zeer slecht weer. 5bft wind, regen & temperaturen rondom de 8°C.

Aan de start Ethiopiers, Nederlandse & Belgische Toplopers van de atletiek & zelfs een olympier in de naam van Roy Hoornweg.

Voor Diego de eerste test om te zien wat hij nu eigenlijk wel al waard is. 

Diego kreeg 3 maand geleden groen licht om terug te trainen na exact 1jaar van revalidatie uit het zwaar ongeval van vorig jaar waar hij enkele dodelijke breuken overleefde.

3 man liep meteen afgescheiden weg aan een tempo van rond de 3:00/km avg. (Yannick Michiels-Roy Hoornweg & Ramdan Snoussi) Een diego in normale doen zou resoluut kiezen om mee te gaan & het risico te nemen om tegen de muur aan te lopen. Echter is er op deze moment geen enkele referentie van wat er mogelijk is. met enkel wat basiswerk in het triatlon gebeuren kunnen we dan ook nog niet pacen op een bepaald tempo. Willen wel maar kunnen is een ander verhaal.

Achter deze 3 vormde zich een grote groep van 10atleten . Diego zette zich gewoon in het zog van de eerste 2 lopers, daar er een stevig stormwindje stond. Als je al niet zeker bent van jezelf is elke kracht gespaard welkom.

Doorkomst 5km in 16:16" , doorkomst 10km in 32:48" ! 

Tot km 13 ongeveer bleef de groep samen alvorens er versnellingen kwamen in de groep, Diego kon op geen enkele versnelling antwoorden, en bleef gewoon egaal zijn tempo lopen.

Doorkomst 15km in 49:21" !

Dit bracht dat Diego de kop nam in een groepje van 4 van km 16 tot de laatste 100m. Daar kwamen er nog 2 atleten over gesprint en finishte Diego in een tijd van 1h10'04" op een 11e plek overall. 

Voor deze wedstrijd werd de limiet bereikt. meer zat er zeker niet in! 

Dit zijn zeker niet de tijden waar Diego op zou moeten lopen maar als je weet van waar hij komt mogen we spreken van een kleine grote overwinning. 

Er werden geen speciale ongemakken opgemerkt. De nek zeurde niet & de rug voltooide ook pijnloos de eerste Test.

De Drechtstadsloop blijft een klassieker die ik elke hardloper kan aanraden. Jammer genoeg zit het weer steeds tegen maar dat kan je als fanatieke loper niet tegenhouden om er een prachtige dag van te maken! 

Hopelijk levert het comeback verhaal toch nog de nodige steun op zodanig dat Diego niet hoeft te stoppen met de triatlonsport wat nu toch jammer genoeg op tafel ligt. Zonder de nodige financiële steun is het onmogelijk om nog verder te kunnen doen! 

Onbegrijpelijk maar helaas wel waarheid!

Dank aan de Supporters & materiaal sponsors voor de steun ter plekke ! 

Drechtstadloop: Agro Delta Halve marathon Uitslagen (athlinks.com)

#DVLRACING 

#COMEBACKSTRONGER

*** 5weken te gaan tot de Marathon van Malaga ! ***

RACES 

De eerste races na de zware revalidatie zitten eraan te komen. 

Op 16 juni werd Diego voor de 3e keer geopereerd ten gevolge van zijn zware aanrijding. 

Sedert 1 augustus kreeg hij dan ook groen licht om de trainingen rustig terug aan te vatten.

Met de weinige basis die er is werd er een racekalender opgesteld . 

Ondanks dat terug wereldtop halen in triatlon de bedoeling moet zijn zal diego dit jaar nog geen triatlons doen daar dit financieel nog niet mogelijk is met de zware kosten die het voorbije jaar volgden op het ongeval. 

Kalender:

25/09/2022 DWARS DOOR MECHELEN 10km

06/11/2022 DORDRECHT HALF MARATHON  21.1km

11/12/2022 MALAGA MARATHON 42.2km 

Dwars Door Mechelen zit er inmiddels al op, Diego werd hier in top bezetting 5e. De statistieken (10km in 31min32sec. & 3:09/km avg.) 

REVALIDATIE

Op dinsdag 9 November kreeg Diego groen licht om rustig aan de revalidatie met kine te starten. 

Het zal een zwaar jaar worden waar veel pijn & leed zal plaatsvinden & hopelijk kan Diego zich erover zetten & zijn winnaarsmentaliteit wederom de bovenhand nemen zoals we hem kennen.

Op een basis van 2a3x/week zal hij revalideren.

Ook fietsen & lopen hoort hier stillaan bij, juist een heel lage basis natuurlijk.

Op 2 Februari had Diego zijn opvolg CT scan van zijn wervels, hierop konden we zien dat het Osteosynthese materiaal stillaan zorgde dat de breuken aan het vastgroeien waren op de juiste plaats maar het genezingsproces nog niet op zijn einde is gelopen.

Dit wil zeggen dat Diego nog even moet geduld hebben voordat ze de schroeven en platen uit zijn rug zullen halen. Wat de nek betreft zou het blijven zitten van de schroef geen verdere invloed mogen hebben op de mobiliteit. Omdat het opnieuw verwijderen van de schroef in de nek toch wel wat risico met zich meebrengt werd beslist deze te laten zitten.

De ribben vertonen ook nog steeds de aanwezige breuken. 

Diego deed op 05 Februari zijn allereerste testloopje buiten in de koude en op oneffen ondergrond. Lopen op normaal tempo ok, wanneer echter de snelheid wordt opgedreven & de longen uitzetten duwt dit tegen de ribben waardoor er een enorme druk ontstaat en normaal ademen nagenoeg onmogelijk wordt. 

Nog even geduld hebben dus !

We houden jullie op de hoogte ! 

ZWARE VALPARTIJ MALLORCA

Op 16 Augustus werd Diego tijdens training met de fiets op Mallorca in Manacor slachtoffer van een brutale aanrijding door een vrachtwagen.

De vrachtwagen voegde zich na het inhalen net voor Diego in & moest tegelijker tijd remmen. Diego kwam door het manoevre tussen de vrachtwagen terecht en kwam tot stilstand op een vangrail. 

Diego was buiten bewustzijn en kon zich niet meer bewegen & werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Manacor. 

Hier werden meteen 10 breuken en een klaplong geconstateerd. Er moesten 2 operaties gebeuren omdat hij in cruciale toestand was & er verschillende instabiele breuken waren.

Op aanraden van zijn dokter, Dag Van Elslande moesten de operaties in Belgie plaatsvinden, in het AZ Middelares te Gent.

Diego werd in het ziekenhuis in Manacor voorzien van een tube in de longen om het vocht weg te krijgen & hij daardoor groen licht kreeg om een medische vlucht te krijgen richting Belgie.

Diego werd gedurende deze helse periode ten allertijden als blok gedraaid.

Op 23 augustus werd Diego dan eindelijk met een Medische vlucht richting Charleroi gevlogen, waar hij meteen door een ambulance naar Gent werd gevoerd.

In Gent werden wederom MRI en CT-Scans genomen. Diego zag blauw van de pijn. 

Het verdikt: 

Dens-C2-C4-C5 Fracturen in nekwervels.

T7-T8-T9-T10 Fracturen in de rug.

3 gebroken Ribben Links

1 klaplong, die ondertussen door intubatie werd hersteld.

Diego werd op 25 Augustus geopereerd van de nek, waar de instabiele C2 & Dens fracturen werden gestabiliseerd door een Titanium schroef.

De Dag nadien op 26 Augustus gebeurde de operatie aan de rug, waar met 4 schroeven en een titanium plaat de rugwervels werden gestabiliseerd en samengetrokken. 

De operaties zaten erop maar de pijn was niet te harden. 

Na 61 dagen,3 ziekenhuizen & 8 verschillende diensten kon Diego eindelijk huiswaarts keren.

De lange zware revalidatie kon nu echt starten.

Dank voor alle steunberichten ! 

DVL Racing

bottom of page